Arhiva

UDK: 624.074.4.001.5:624-711
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 11
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Statička i dinamička analiza betonskih ljusaka – element ljuske i modeli

Jure Radnić, Alen Harapin, Domagoj Matešan

Sažetak

Opisan je model i odgovarajući softver za statičku i dinamičku analizu betonskih ploča i ljusaka. Model simulira materijalnu i geometrijsku nelinearnost. Pokazano je da je moguće uključiti dominantne nelinearne efekte armiranog betona (betona i armature). U ovom radu koji čini prvi dio jedne cjeline, opisan je usvojeni element ljuske, modeli materijala za beton i armaturu, te model geometrije. U drugom radu koji slijedi bit će prikazana numerička analiza, ilustrirana primjerima.

Ključne riječi
statička analiza, dinamička analiza, nelinearnost, modeli materijala, geometrija, betonska ljuska

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J., Harapin, A., Matešan, D.: Statička i dinamička analiza betonskih ljusaka – element ljuske i modeli, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 11

ILI:

Radnić, J., Harapin, A., Matešan, D. (2001). Statička i dinamička analiza betonskih ljusaka – element ljuske i modeli, GRAĐEVINAR, 53 (11)
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Harapin Alen
Alen Harapin
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matesan WEB
Domagoj Matešan
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije