Arhiva

UDK: 624.074.6.001.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun vitkih stupova armiranih FRP šipkama

Ivan Tomičić

Sažetak

Prikazan je proračun vitkih stupova, armiranih šipkama od FRP-a, naprezanih na ekscentrični tlak. Predlaže se primjena postupka za određivanje unutarnjih sila na deformiranom sustavu koji se primjenjuje za elemente s čeličnom armaturom za povećanje momenata savijanja, pri čemu se rabi redukcijski faktor i modificirani izraz za krutost na savijanje. Dan je algoritam za proračun kratkih stupova. U obrađenom primjeru provedena je i usporedba rezultata s primjerom iz rada [7].

Ključne riječi
vitki stup, proračun, ekscentrični tlak, redukcijski faktor, krutost na savijanje, FRP šipka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tomičić, I.: Proračun vitkih stupova armiranih FRP šipkama, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 2

ILI:

Tomičić, I. (2005). Proračun vitkih stupova armiranih FRP šipkama, GRAĐEVINAR, 57 (2)
Autori:
Tomicic Ivan
Ivan Tomičić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet