Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 8
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Završni sloj asfaltnoga kolnika s dodatkom reciklirane gume

Miroslav Šimun, Sandra Mihalinac

Sažetak

Nakon što se prestanu upotrebljavati za prometovanje po kolnicima, umjesto da se odlažu na odlagalište otpada automobilske se gume, mogu koristiti u cestogradnji kao dodatak bitumenskoj mješavini. Dodavanjem reciklirane gume poboljšavaju se svojstava bitumena te se postižu bolja eksploatacijska svojstva asfalta (manja osjetljivost na djelovanje vode i pojavu pukotina te dobre hvatljivosti vozne površine). Nakon jedanaest godina eksploatacije analizirani su rezultati na trima pokusnim dionicama asfaltnoga kolnika s dodatkom gume u bitumenu i bez njega. Analizirana su svojstva asfalta s različitim udjelom reciklirane gume u cestograđevnome i polimerom modificiranome bitumenu.

Ključne riječi
reciklirana guma, bitumenska mješavina, indirektna vlačna čvrstoća asfalta

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šimun, M., Mihalinac, S.: Završni sloj asfaltnoga kolnika s dodatkom reciklirane gume, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 8, pp. 639-650, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2703.2019

ILI:

Šimun, M., Mihalinac, S. (2019). Završni sloj asfaltnoga kolnika s dodatkom reciklirane gume, GRAĐEVINAR, 71 (8), 639-650, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2703.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
SIMUN WEB
Miroslav Šimun
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Graditeljski odjel
Sandra Mihalinac WEB
Sandra Mihalinac
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Graditeljski odjel