Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 6
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Određivanje trajnih deformacija savitljivih kolničkih konstrukcija pomoću metode konačnih elemenata

Huseyin Karadag, Seyhan Fırat, Nihat Sinan Işık, Gulgun Yılmaz

Sažetak

Nevezani zrnati materijal koji se koristi u savitljivim kolničkim konstrukcijama ponaša se elastoplastično pod utjecajem ponavljanih prometnih opterećenja. Trajne deformacije koje se javljaju na površini kolnika uslijed prometnog opterećenja jedan su od osnovnih problema koji negativno utječu na ponašanje kolničkih konstrukcija. Zbog toga su u novije vrijeme razvijeni brojni modeli za analizu trajnih deformacija, tj. za izračunavanje pojave kolotraga na kolnicima. Većina istraživanja koja se bave tim pitanjem temelje se na provedbi dinamičkih troosnih ispitivanja. U ovom je istraživanju deformabilnost nevezanih zrnatih materijala određena ispitivanjem prema metodi rezonantnog stupca. Također, umjesto određivanja ukupnih trajnih deformacija zbrajanjem izračunanih deformacija pojedinačnih slojeva kolnika, u ovom se radu na četiri različita tipa kolničkih konstrukcija provode dinamičke dvodimenzionalne osnosimetrične analize metodom konačnih elemenata kako bi se predvidjela ukupna trajna deformacija koja se javlja na površini kolnika nakon određenog broja ciklusa opterećenja. Nevezani slojevi za prvi modelirani tip kolničke konstrukcije sastoje se od prirodnog agregata. Nevezani nosivi sloj i/ili tamponski sloj preostalih triju kolničkih konstrukcija sastoji se od otpadnog materijala čelične zgure. Odnos trajnih deformacija i broja ciklusa opterećenja za sva četiri tipa kolničkih konstrukcija prikazan je na polulogaritamskim dijagramima. Za svaki je analizirani tip kolničke konstrukcije prikazana jednadžba trajnih deformacija.

Ključne riječi
kolnička konstrukcija, metoda konačnih elemenata, dinamička analiza, nosivi sloj, čelična zgura

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Karadag, H., Fırat, S., Işık, N. S., Yılmaz, G.: Određivanje trajnih deformacija savitljivih kolničkih konstrukcija pomoću metode konačnih elemenata, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 6, pp. 471-480, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2708.2019

ILI:

Karadag, H., Fırat, S., Işık, N. S., Yılmaz, G. (2022). Određivanje trajnih deformacija savitljivih kolničkih konstrukcija pomoću metode konačnih elemenata, GRAĐEVINAR, 74 (6), 471-480, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2708.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Hueseyin WEB
Huseyin Karadag
Ministarstvo obitelji, rada i socijalne skrbi, Turska
Seyhan WEB
Seyhan Fırat
Sveučilište Gazi, Ankara, Turska
Građevinski fakultet
Nihat WEB
Nihat Sinan Işık
Sveučilište Gazi, Ankara, Turska
Građevinski fakultet
gulgun ylmaz
Gulgun Yılmaz
Tehničko Sveučilište Eskişehir, Turska
Građevinski fakultet