Arhiva

UDK: 624.074.4.001.5:624-711
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 12
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Numerički postupak pri statičkoj i dinamičkoj analizi betonskih ljusaka

Jure Radnić, Alen Harapin, Domagoj Matešan

Sažetak

Rad je nastavak i čini cjelinu s radom [44] u kojem su opisani elementi ljuske za analizu i modeli za numerički postupak. Detaljnije je prikazan praktični postupak za provedbu proračuna. Opisan je posebno izrađeni proračunski program DALJ namijenjen nelinearnoj analizi armiranobetonskih ploča i ljusaka. Prikazan je način proračuna na dvama primjerima – na paraboličnoj cilindričnoj ljuski promjenjive debljine i na armiranobetonskim tornjevima za hlađenje u nuklearnim elektranama.

Ključne riječi
numerički postupak, računalni program DALJ, parabolična cilindrična ljuska, toranj za hlađenje, armiranobetonska ljuska

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J., Harapin, A., Matešan, D.: Numerički postupak pri statičkoj i dinamičkoj analizi betonskih ljusaka, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 12

ILI:

Radnić, J., Harapin, A., Matešan, D. (2001). Numerički postupak pri statičkoj i dinamičkoj analizi betonskih ljusaka, GRAĐEVINAR, 53 (12)
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Harapin Alen
Alen Harapin
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matesan WEB
Domagoj Matešan
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije