Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ocjenjivanje korozije armature i oštećenja betona na mostovima primjenom nerazornih ispitivanja

Marija Kušter Marić, Ana Mandić Ivanković, Anđelko Vlašić, Jelena Bleiziffer, Mladen Srbić, Dominik Skokandić

Sažetak

U radu se raspravlja o gospodarenju mostovima u Hrvatskoj i njihovoj osjetljivosti na koroziju armature. Predlaže se, te na šest reprezentativnih mostova i razrađuje, novi pristup održavanju u kojemu se vizualni pregledi kombiniraju s nerazornim metodama. Za razliku od slučajeva kada se provodi samo vizualni pregled bez nerazornih ispitivanja, moguće je ranije i točnije otkriti koroziju armature u konstrukcijskim elementima. Dobiveni rezultati i korelacije između različitih mjerenih parametara važni su ulazni podaci za predviđanje budućeg propadanja konstrukcije i odlučivanje o budućim aktivnostima održavanja.

Ključne riječi
geometrija pukotine, čvrstoća betona , zaštitni sloj betona, električna otpornost, polućelijasti potencijal

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kušter Marić, M., Ivanković, A. M. ., Vlašić, A., Bleiziffer, J., Srbić, M., Skokandić, D.: Ocjenjivanje korozije armature i oštećenja betona na mostovima primjenom nerazornih ispitivanja, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 10, pp. 843-862, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2724.2019

ILI:

Kušter Marić, M., Ivanković, A. M. ., Vlašić, A., Bleiziffer, J., Srbić, M., Skokandić, D. (2019). Ocjenjivanje korozije armature i oštećenja betona na mostovima primjenom nerazornih ispitivanja, GRAĐEVINAR, 71 (10), 843-862, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2724.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Kuster Maric WEB
Marija Kušter Marić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
ami WEB
Ana Mandić Ivanković
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
AndelkoVlasic WEB
Anđelko Vlašić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Bleiziffer WEB
Jelena Bleiziffer
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
slika Srbic WEB
Mladen Srbić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Dominik WEB
Dominik Skokandić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet