Arhiva

UDK: 625.85:539.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 3
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ovisnost vlačne čvrstoće asfaltnog uzorka o njegovom sastavu

Zdravko Ramljak, Andrea Strineka, Krešo Šafran

Sažetak

Opisana je obrada rezultata mjerenja vlačne čvrstoće asfaltnih uzoraka različitog sastava kojom je nađena ovisnost čvrstoće o sastavu asfaltnog uzorka. Vlačna čvrstoća mjerena je indirektnom metodom, a sastav asfaltnog uzorka definiran je prema prostornom modelu u kojem su komponente izražene volumnim koncentracijama. Traženjem trenda međusobne ovisnosti i statističkom obradom rezultata mjerenja nađena je funkcionalna ovisnost vlačne čvrstoće asfaltnog uzorka o njegovu sastavu.

Ključne riječi
asfaltni uzorak, koncentracija punila, koncentracija bitumena, asfaltna mješavina, sastav asfalta, svojstvo asfalta

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ramljak, Z., Strineka, A., Šafran, K.: Ovisnost vlačne čvrstoće asfaltnog uzorka o njegovom sastavu, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 3

ILI:

Ramljak, Z., Strineka, A., Šafran, K. (2005). Ovisnost vlačne čvrstoće asfaltnog uzorka o njegovom sastavu, GRAĐEVINAR, 57 (3)
Autori:

Zdravko Ramljak
Ramtech d.o.o.

Andrea Strineka
Institut IGH d.d. Zagreb

Krešo Šafran
Ramtech d.o.o.