Arhiva

UDK: 624.27.001.7:625.745.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Novi nadvožnjaci na hrvatskim autocestama

Jure Radić, Zlatko Šavor, Gordana Hrelja, Marin Franetović, Mladen Srbić

Sažetak

U članku se prikazuju rezultati studije izrađene na Građevinskom fakultetu u Zagrebu koju su naručile Hrvatske autoceste. Cilj je studije bio razviti nove tipove nadvožnjaka na autocestama koji će biti funkcionalni, sigurni za korisnike autoceste i estetski dobro oblikovani. Rezultati studije su tri nova, originalna tipa nadvožnjaka uz razradu mnogo detalja i varijantnih rješenja za primjenu koji će oplemeniti nove autoceste i unaprijediti jedan segment našeg građevinarstva.

Ključne riječi
estetsko oblikovanje, hrvatske autoceste, studija, novi tip nadvožnjaka, funkcionalnost, sigurnost, nadvožnjak

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radić, J., Šavor, Z., Hrelja, G., Franetović, M., Srbić, M.: Novi nadvožnjaci na hrvatskim autocestama, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 9

ILI:

Radić, J., Šavor, Z., Hrelja, G., Franetović, M., Srbić, M. (2009). Novi nadvožnjaci na hrvatskim autocestama, GRAĐEVINAR, 61 (9)
Autori:
Autor Radić WEB
Jure Radić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Zlatko Savor WEB
Zlatko Šavor
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Gordana Hrelja
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
Franetovic WEB
Marin Franetović
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
slika Srbic WEB
Mladen Srbić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet