Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza primjene BIM-a u hrvatskom graditeljstvu

Sonja Kolarić, Mladen Vukomanović, Anđela Bogdan

Sažetak

Korištenje BIM-a u Hrvatskoj nije dovoljno istraženo, pa je cilj ovog istraživanja saznati kakvo je stanje u vezi s primjenom BIM-a u Republici Hrvatskoj. Rezultati pokazuju da: 20 do 25 % poduzeća primjenjuje BIM, 25 % projektanata koristi BIM programe, a među ostalim sudionicima projekta primjena je zabrinjavajuće mala. Hrvatska još uvijek nije prešla osnovnu razinu 0 kod primjene BIM-a, iako se naziru pozitivni trendovi prema razini 1. Ovim radom zazivamo na njegovu što skoriju standardizaciju i prilagodbu zakonskih norma.

Ključne riječi
BIM, građevinarstvo, Hrvatska, regulacija, razina zrelosti, trendovi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kolarić, S., Vukomanović, M., Bogdan, A.: Analiza primjene BIM-a u hrvatskom graditeljstvu, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 3, pp. 205-214, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2774.2019

ILI:

Kolarić, S., Vukomanović, M., Bogdan, A. (2020). Analiza primjene BIM-a u hrvatskom graditeljstvu, GRAĐEVINAR, 72 (3), 205-214, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2774.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Sonja Kolaric WEB
Sonja Kolarić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Vukomanovic NOVA WEB
Mladen Vukomanović
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Andjela Bogdan WEB
Anđela Bogdan
Hrvatski savez građevinskih inženjera