Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 10
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ocjena čvrstoće betonskih jezgri pomoću umjetnih neuronskih mreža

Herald Lessly Stephenson, Senthil Rajendran

Sažetak

U ovom se radu koristi postupak baziran na brzini ultrazvučnih impulsa kao alternativna metoda za određivanje tlačne čvrstoće betonskih jezgri. Primjena nerazornog postupka kojim se ne oštećuje analizirana konstrukcija je dugotrajna, a na tumačenje rezultata utječu brojni faktori. Stoga je, radi definiranja regresije između brzine ultrazvučnih impulsa i tlačne čvrstoće betonskih jezgri, razvijen empirijski odnos zasnovan na primjeni modela umjetnih neuronskih mreža. Ispitivanja su provedena na armiranobetonskim valjcima pri različitim kutovima usmjerenja armature (0°, 45° i 90°). Ispitivanja su provedena eksperimentalnim planiranjem pomoću Box-Behnkenovog modela. Dobiveni rezultati analizirani su postupkom učenja pomoću Levenberg-Marquardtovog modela povratnog prostiranja sa skrivenim slojevima. Rezultati pokazuju da je predviđanje tlačne čvrstoće mješavina točnije za dvorazinski faktorski plan s R2 = 0,897, a ustanovljeno je da suma kvadratne pogreške iznosi 0,9968.

Ključne riječi
nerazorni postupci, tlačna čvrstoća, brzina ultrazvučnih impulsa, umjetna neuronska mreža, razred tlačne čvrstoće betona

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Stephenson, H. L. ., Rajendran, S.: Ocjena čvrstoće betonskih jezgri pomoću umjetnih neuronskih mreža, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 10, pp. 1007-1016, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2781.2019

ILI:

Stephenson, H. L. ., Rajendran, S. (2021). Ocjena čvrstoće betonskih jezgri pomoću umjetnih neuronskih mreža, GRAĐEVINAR, 73 (10), 1007-1016, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2781.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Herald Lessly WEB
Herald Lessly Stephenson
Sveučilište Anna, Chennai, Indija
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
456
Senthil Rajendran
Sveučilište Anna, Chennai, Indija
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo