Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 11
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ojačanje spregnutih nosača drvo-beton prednapetom armaturom

Emir Maslak, Dragoslav Stojić, Dragoljub Drenić, Esad Mešić, Radovan Cvetković

Sažetak

Spregnuti nosači drvo-beton vrsta su suvremenih konstrukcija. Nastaju sprezanjem drvenoga i betonskog nosača. Projektiraju se tako da se betonski dio nosača postavlja u tlačnoj, a dio nosača od drveta u vlačnoj zoni. Za sprezanje se mogu upotrijebiti različite vrste moždanika, od mehaničkih (vijci, čavli, perforirane ploče, dijelovi čeličnih profila i dr.), do kemijskih (razne vrste lijepila). U radu je ispitana mogućnost aktivnoga ojačanja takvoga nosača prednapetom armaturom. Prikazan je jedan od načina unošenja vanjske sile prednapinjanja. Priloženi su određeni rezultati ispitivanja ojačanih nosača i upoređeni s istim takvim nosačima, ali bez ojačanja.

Ključne riječi
spregnuti nosači, drvo-beton, moždanici, aktivno ojačanje, vanjska armatura, prednapinjanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Maslak, E., Stojić, D., Drenić, D., Mešić, E., Cvetković, R.: Ojačanje spregnutih nosača drvo-beton prednapetom armaturom, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 11, pp. 1001-1010, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2784.2019

ILI:

Maslak, E., Stojić, D., Drenić, D., Mešić, E., Cvetković, R. (2020). Ojačanje spregnutih nosača drvo-beton prednapetom armaturom, GRAĐEVINAR, 72 (11), 1001-1010, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2784.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Emir Maslak WEB.
Emir Maslak
Sveučilište u Nišu, Srbija
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Stojic slika
Dragoslav Stojić
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Dragoljub Dreni WEB
Dragoljub Drenić
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Prof.dr.sc. Esad Mesic dipl.ing.gradj WEB.
Esad Mešić
Sveučilište u Sarajevu,
Građevinski fakultet
Cvetkovic WEB
Radovan Cvetković
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet