Arhiva

UDK: 624.21.004.14:625.745.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Tipski detalji mostova

Alex Kindij, Jure Radić, Zlatko Šavor

Sažetak

U radu su prikazani rezultati analize tipskih detalja cestovnih mostova koju kontinuirano provodi Katedra za mostove Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Analiza se temelji na usporedbi dobrih i manje dobrih rješenja na izvedenim građevinama, stanju u nama bliskim zemljama kao i zemljama EU-a, primjeni suvremenih propisa i nastojanju za postizanjem što trajnijih građevina. Preporučeni su detalji koji zadovoljavaju sve kriterije o održavanju, trajnosti i troškovima.

Ključne riječi
tipski detalji, izvedene građevine, održavanje, trajnost, troškovi, most

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kindij, A., Radić, J., Šavor, Z.: Tipski detalji mostova, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 9

ILI:

Kindij, A., Radić, J., Šavor, Z. (2009). Tipski detalji mostova, GRAĐEVINAR, 61 (9)
Autori:
Alex WEB
Alex Kindij
PB Palmotićeva 45
Autor Radić WEB
Jure Radić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Zlatko Savor WEB
Zlatko Šavor
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet