Arhiva

UDK: 624.044:69.009.183
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Nelinearni odgovor konstrukcija dimenzioniranih hrvatskim i europskim normama

Vladimir Sigmund, Ivica Guljaš, Andreas Stanić

Sažetak

U radu se prikazuje usporedba nelinearnog seizmičkog odgovora konstrukcija dimenzioniranih prema hrvatskim normama (HRP) i prema Eurokodu (EC8) koja je napravljena na modelima regularnih armiranobetonskih konstrukcija sa tri sustava za preuzimanje horizontalnih sila. Odabrano je više modela konstrukcija, a njihovi odgovori na djelovanje potresa izračunani su za pretpostavljeno djelovanje niza potresa. Globalni i lokalni parametri odgovora su analizirani i predloženi su odgovarajući zaključci.

Ključne riječi
Eurokod 8, nelinearni odgovor, usporedba rezultata, konstrukcija, dimenzioniranje, hrvatske norme

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sigmund, V., Guljaš, I., Stanić, A.: Nelinearni odgovor konstrukcija dimenzioniranih hrvatskim i europskim normama, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 1

ILI:

Sigmund, V., Guljaš, I., Stanić, A. (2002). Nelinearni odgovor konstrukcija dimenzioniranih hrvatskim i europskim normama, GRAĐEVINAR, 54 (1)
Autori:
Vladimir Sigmund WEB
Vladimir Sigmund
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet

Ivica Guljaš
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet
Stanic WEB
Andreas Stanić
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet