Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Prijedlog spektara odziva u drugoj generaciji Eurokoda EN1998-1-1 za seizmička područja i usporedba s postojećom normom EN 1998-1: 2004

Mehmed Čaušević, Mladen Bulić

Sažetak

U drugoj generaciji Eurokoda EN 1998-1-1 predlažu se korjenite izmjene postojeće norme EN 1998-1: 2004, koje sadrže rezultate najnovijih znanstvenih istraživanja. U radu se predstavlja i komentira novi spektar opterećenja od potresa, kojeg definira nekoliko točaka koje su ustanovljene na probabilistički način. U novom EN 1998-1-1 se: a) uvodi 12 povratnih razdoblja potresa (do sada su bila dva), b) ukidaju dosadašnji elastični spektri tipa 1 i tipa 2, c) uvodi nova momentna magnituda Mw umjesto površinske magnitude Ms, d) umjesto dosadašnja dva granična uvjeta NCR i DLR uvode se četiri; itd.

Ključne riječi
eurokod, seizmički hazard, spektar odziva, granična stanja, faktor ponašanja, nelinearna statička metoda

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Čaušević, M., Bulić, M.: Prijedlog spektara odziva u drugoj generaciji Eurokoda EN1998-1-1 za seizmička područja i usporedba s postojećom normom EN 1998-1: 2004 , GRAĐEVINAR, 72 (2020) 10, pp. 895-904, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2838.2019

ILI:

Čaušević, M., Bulić, M. (2020). Prijedlog spektara odziva u drugoj generaciji Eurokoda EN1998-1-1 za seizmička područja i usporedba s postojećom normom EN 1998-1: 2004 , GRAĐEVINAR, 72 (10), 895-904, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2838.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
CAUSEVIC 1
Mehmed Čaušević
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
Bulic Mladen
Mladen Bulić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet