Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Usporedna analiza tronožne odobalne građevine

Engin Gücüyen, M. Ensar Yiğit, R. Tuğrul Erdem, Ümit GÖKKUŞ

Sažetak

Pomorske se konstrukcije u današnje vrijeme koriste za razne namjene. U ovom se radu analizira odobalna građevina tronožnog tipa ukupne visine šezdeset metara. Uz opterećenja vezana za samo funkcioniranje, konstrukcija građevine podvrgnuta je i opterećenjima uslijed djelovanja vjetra i valova. Za proračun sile vjetra korišten je profil brzine prema europskoj normi, a za određivanje sile valova Airyeva brzina valova. Model je izrađen pomoću programa za analizu konačnih elemenata, a sastoji se od fluidnog i konstrukcijskog dijela. Interakcija između tih dijelova postignuta je kombiniranim Euler-Lagrangeovim postupkom (CEL).

Ključne riječi
odobalne građevine, interakcija fluida i konstrukcije, analiza konačnih elemenata, kombinirani Euler-Lagrangeov postupak

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gücüyen, E., Yiğit, M. E., Erdem, R. T., GÖKKUŞ, Ü.: Usporedna analiza tronožne odobalne građevine, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 11, pp. 1021-1030, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2848.2019

ILI:

Gücüyen, E., Yiğit, M. E., Erdem, R. T., GÖKKUŞ, Ü. (2020). Usporedna analiza tronožne odobalne građevine, GRAĐEVINAR, 72 (11), 1021-1030, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2848.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Engin GUCUYEN
Engin Gücüyen
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
Research Assistant Dr. M. Ensar Yii WEBt
M. Ensar Yiğit
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
Assoc. Prof. Dr. R. Turul Erdem WEB
R. Tuğrul Erdem
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
Umit GOKKUS FOTO
Ümit GÖKKUŞ
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo