Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 10
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Numerička analiza cikličnog jednoosnog i dvoosnog bočnog opterećenja AB stupova

Ibrahim S.I. Harba, Abdulkhalik J. Abdulridha

Sažetak

U ovom se radu prikazuje numerička analiza konačnih elemenata koja je provedena kako bi se ispitalo ponašanje AB stupova visoke čvrstoće za slučaj dvoosnog i jednoosnog bočnog pomaka pri konstantnom uzdužnom opterećenju. Numerička analiza provedena je na 24 modela pomoću programa ABAQUS / CAE. Validacijom je utvrđena dobra podudarnost numeričkih i eksperimentalnih rezultata. U okviru parametarske studije određen je koeficijent armiranja uzdužnom armaturom, ukupna ploština spona za ovijanje (Ash) te jednoosno i dvoosno ciklično posmično opterećenje. Rezultati numeričke analize pokazuju da povećanje količine uzdužne armature u slučaju jednoosnog i dvoosnog bočnog opterećenja dovodi do znatnog povećanja maksimalnog i graničnog opterećenja stupova, progiba, broja ciklusa maksimalnog i graničnog opterećenja, te početne krutosti Ki, dok je utjecaj poprečne armature manje izražen. Otpornost stupova na opterećenja i deformacije znatno se smanjuje pri nanošenju dvoosnog cikličnog posmičnog opterećenja, u odnosu na jednoosno opterećenje. Isto tako, taj utjecaj se smanjuje s povećanjem udjela uzdužne armature (%ρl) i vrijednosti Ash.

Ključne riječi
stupovi, beton visoke čvrstoće, numerička analiza, numerička simulacija, prethodno poprečno opterećenje, jednoosno i dvoosno opterećenje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Harba, I. S., J. Abdulridha, A. .: Numerička analiza cikličnog jednoosnog i dvoosnog bočnog opterećenja AB stupova, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 10, pp. 979-994, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2889.2020

ILI:

Harba, I. S., J. Abdulridha, A. . (2021). Numerička analiza cikličnog jednoosnog i dvoosnog bočnog opterećenja AB stupova, GRAĐEVINAR, 73 (10), 979-994, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2889.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
2 Ibrahim WEB
Ibrahim S.I. Harba
Sveučilište Al-Nahrain
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
Bagdad, Irak
Abdulkhalik WEB
Abdulkhalik J. Abdulridha
Sveučilište Al-Nahrain, Bagdad, Irak
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo