Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 11
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj karakteristika bliskih potresa na neelastični odziv višekatnice i analiza mjerenja intenziteta

Ali A. Muhsin, Hussam K. Risan

Sažetak

Studija je izrađena kako bi se ostvarila tri cilja: (1) usporedba neelastičnih odziva građevina na bliske i udaljene pobude, (2) istraživanje utjecaja odnosa impulsnoga perioda i perioda konstrukcije te (3) ocjena niza mjerenja intenziteta (IM) za bliske potrese. Postojeća armiranobetonska zgrada s 35 katova analizira se u okviru prvoga i drugoga cilja, dok se u okviru trećega cilja analiziraju tri okvirne građevine s po 6, 13 i 20 katova. Rezultati pokazuju da kod bliske pobude može na građevinama doći do prekoračenja razine sposobnosti zaštite života. Osim toga, točnost mjerenja intenziteta u velikoj mjeri ovisi o periodu titranja građevine i o funkciji koja se rabi za izračunavanje vrijednosti IM.

Ključne riječi
bliski potresi, neelastični odziv, impulsna perioda, mjerenje intenziteta

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Muhsin, A. A., Risan, H. K.: Utjecaj karakteristika bliskih potresa na neelastični odziv višekatnice i analiza mjerenja intenziteta, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 11, pp. 1081-1092, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2898.2020

ILI:

Muhsin, A. A., Risan, H. K. (2021). Utjecaj karakteristika bliskih potresa na neelastični odziv višekatnice i analiza mjerenja intenziteta, GRAĐEVINAR, 73 (11), 1081-1092, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2898.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Ali A. Muhsin WEB
Ali A. Muhsin
Sveučilište Al-Nahrain, Irak
Građevinski fakultet
Hussam K. Risan WEB
Hussam K. Risan
Sveučilište Al-Nahrain, Irak
Građevinski fakultet