Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Matematičko modeliranje tečenja i pronosa nanosa - primjer brane na rijeci Tisi

Matija Stipić, Ljubomir Budinski, Julius Fabian

Sažetak

Velike brzine toka nizvodno od brane na rijeci Tisi kod Novog Bečeja (Srbija), uzrokovane velikom razlikom u vodostaju između uzvodnog i nizvodnog toka, dovode do erozije obale na desnoj strani neposredno nizvodno od pomoćnog preljeva, zbog čega je ugrožena i stabilnost brane. Imajući u obliku složenu interakciju parametara toka i pronosa nanosa na toj lokaciji, u radu se koristi pristup utemeljen na prostornom (3D) matematičkom modelu tečenja i pronosa nanosa koji je namijenjen za rješavanje takvih složenih procesa. Modelom je definirano optimalno rješenje koje udovoljava svim zahtjevima stabilnosti analiziranih građevina, pri čemu se uspoređuju rezultati dobiveni analizom postojećih uvjeta s rezultatom mjera koje se predlažu za rješavanje problema.

Ključne riječi
riječna hidraulika, tečenje i pronos nanosa, matematičko modeliranje, mješavina nanosa

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Stipić, M., Budinski, L., Fabian, J.: Matematičko modeliranje tečenja i pronosa nanosa - primjer brane na rijeci Tisi, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 9, pp. 917-932, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2903.2020

ILI:

Stipić, M., Budinski, L., Fabian, J. (2021). Matematičko modeliranje tečenja i pronosa nanosa - primjer brane na rijeci Tisi, GRAĐEVINAR, 73 (9), 917-932, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2903.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
01 Matija Stipic WEB
Matija Stipić
Sveučilište u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Fakultet tehničkih znanosti
02 Budinski Ljubomir WEB
Ljubomir Budinski
Sveučilište u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Fakultet tehničkih znanosti
03 Julius Fabian WEB
Julius Fabian
Sveučilište u Novom Sadu, Srbija
Građevinski fakultet u Subotici