Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Korozija i lutajuće struje na tračničkoj infrastrukturi u urbanoj sredini

Katarina Vranešić, Stjepan Lakušić, Marijana Serdar

Sažetak

Tračnice su dio kolosiječne konstrukcije na kojima će se korozija neizbježno pojaviti, osim ako su u potpunosti izolirane te nemaju kontakt s bilo kojim drugim dijelom kolosijeka (prag, pričvrsni pribor) ili elektrolitom poput vlažnog tla ili vode u kolosiječnoj konstrukciji. Korozija će biti znatno brža u prisutnosti lutajućih struja, što će kroz vrlo kratko vrijeme rezultirati gubitkom materijala na nožici tračnice. U radu je dan pregled i opis parametara koji utječu na razinu lutajućih struja, poput električnog potencijala u tračnici i uzdužne provodljivosti tračnice, električnog otpora između tračnice i tla, kao i električne provodljivosti nosivih betonskih slojeva kolosiječne konstrukcije i električne provodljivosti tla.

Ključne riječi
tračnice, korozija, lutajuće struje, električni potencijal tračnice, električni otpor između tračnice i tla

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vranešić, K., Lakušić, S., Serdar, M.: Korozija i lutajuće struje na tračničkoj infrastrukturi u urbanoj sredini, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 7, pp. 593-606, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2909.2020

ILI:

Vranešić, K., Lakušić, S., Serdar, M. (2020). Korozija i lutajuće struje na tračničkoj infrastrukturi u urbanoj sredini, GRAĐEVINAR, 72 (7), 593-606, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2909.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
KATARINA WEB
Katarina Vranešić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Lakusic Stjepan
Stjepan Lakušić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice
Marijana Serdar WEB
Marijana Serdar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za materijale