Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 8
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Kako postići standard zgrade gotovo nulte energije

Bojan Milovanović, Marina Bagarić

Sažetak

Implementacijom standarda zgrade gotovo nulte energije (NZEB) došlo je do značajnog razvoja projektiranja i izvođenja vanjske ovojnice zgrade koja ima najveći utjecaj na kvalitetu zgrade u smislu energetske učinkovitosti. Praksa pokazuje da za kvalitetno izvođenje radova treba kompetentna i motivirana radna snaga, odgovarajuća oprema i dobra komunikacija između svih sudionika u građenju. U radu su prikazani osnovni principi arhitektonsko-građevinskog projektiranja i izvođenja NZEB-a te su predočeni problemi koji se javljaju i mogu rezultirati građevinskom štetom.

Ključne riječi
zgrada gotovo nulte energije, NZEB, energetska učinkovitost, vanjska ovojnica zgrade, toplinski mostovi, zrakonepropusnost, infracrvena termografija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Milovanović, B., Bagarić, M.: Kako postići standard zgrade gotovo nulte energije, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 8, pp. 703-720, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2923.2020

ILI:

Milovanović, B., Bagarić, M. (2020). Kako postići standard zgrade gotovo nulte energije, GRAĐEVINAR, 72 (8), 703-720, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2923.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 Bojan Milovanovic WEB
Bojan Milovanović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za materijale
08 Marina Bagaric 28
Marina Bagarić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za materijale