Arhiva

UDK: 625.85.001.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 9
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Utjecaj sastava na deformabilnost asfalta

Andrea Strineka, Jasna Putrić Brkić, Dalibor Sekulić

Sažetak

Opisana je obrada rezultata mjerenja najveće dubine kolotraga koji se stvaraju na asfaltnim uzorcima različitog sastava. Otpornost na stvaranje kolotraga mjerena je uređajem malih dimenzija postupkom B prema normi HRN EN 12697-22, a sastav uzorka određen je prostornim modelom u kojemu su komponente izražene volumenskim koncentracijama. Statističkom obradom rezultata mjerenja nađena je ovisnost dubine kolotraga o sastavu asfaltnog uzorka koja vrijedi za sve ispitane uzorke.

Ključne riječi
kolotrazi, oštećenja kolnika, sastav asfalta, svojstva asfalta, trajne deformacije, asfaltna mješavina

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Strineka, A., Putrić Brkić, J., Sekulić, D.: Utjecaj sastava na deformabilnost asfalta, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 9

ILI:

Strineka, A., Putrić Brkić, J., Sekulić, D. (2010). Utjecaj sastava na deformabilnost asfalta, GRAĐEVINAR, 62 (9)
Autori:

Andrea Strineka
Institut IGH d.d. Zagreb

Jasna Putrić Brkić
Institut IGH d.d. Zagreb

Dalibor Sekulić
Institut IGH d.d. Zagreb