Arhiva

UDK: 624.84:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 2
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun čelične konstrukcije prema europskim prednormama

Mehmed Čaušević, Daniel Repac

Sažetak

Prikazan je proračun čeličnih rasvjetnih stupova stadiona u Širokom Brijegu, BiH. Opterećenje je izračunano prema dijelu Eurokoda 1 (EC1) za djelovanje vjetra, a konstrukcija je dimenzionirana prema EC3. Za određivanje sila vjetra upotrijebljen je prijedlog zemljovida, koji je sastavni dio Državnog dokumenta (DDP) za primjenu te prednorme u Hrvatskoj. Djelovanje je vjetra izračunano i prema važećem Pravilniku. To je dalo niže vrijednosti sila u odnosu na one prema EC3 i DDP.

Ključne riječi
djelovanje vjetra, eurokod, čelične konstrukcije, dinamička analiza, poredbena brzina vjetra, Reynoldsov broj, unutarnje sile

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Čaušević, M., Repac, D. .: Proračun čelične konstrukcije prema europskim prednormama, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 2

ILI:

Čaušević, M., Repac, D. . (2002). Proračun čelične konstrukcije prema europskim prednormama, GRAĐEVINAR, 54 (2)
Autori:
CAUSEVIC 1
Mehmed Čaušević
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet

Daniel Repac
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet