Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 4
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena DEMATEL pristupa za ocjenu potrebe sanacija i održavanja zgrada

Mohammad Kheradranjbar, Mirali Mohammadi, Shahin Rafiee

Sažetak

Radovi sanacija i održavanja smatraju se jednim od ključnih aktivnosti za funkcioniranje građevina. Faktori koji utječu na sanaciju i održavanje mogu uvelike povećati trajnost građevine, smanjiti troškove, poboljšati kvalitetu, povećati produktivnosti te posljedično znatno doprinijeti ispunjavanju kvantitativnih i kvalitativnih ciljeva građenja. Dakle, određivanje spomenutih faktora može u velikoj mjeri pomoći pri ocjenjivanju građevina. Pravilan odabir tih faktora bazira se na višekriterijskom donošenju odluka koje uključuje definiranje faktora značajnih za sanaciju i održavanja građevina te njihovu višekriterijsku analizu u svrhu ocjenjivanja građevina. U ovom se radu faktori koji utječu na ocjenjivanje građevina prema potrebama sanacije i održavanja određuju pomoću metode Delphi te na temelju odgovarajuće znanstvene literature. Hibridni pristup DANP (DEMATEL baziran na analitičkom mrežnom procesu) primjenjuje se za izračunavanje i ocjenjivanje svih izravnih i posrednih odnosa između dimenzija i komponenata. Prednost ovog pristupa leži u prikladnom razmatranju relativno složenih odnosa između faktora koji utječu na ponašanje građevina. U ovom se radu određuju osnovne karakteristike sustava za sanaciju i održavanje građevina, definiraju se korelacije i odnosi između kriterija sanacije i održavanja, te se zatim određuju prioriteti pojedinačnih kriterija.

Ključne riječi
sanacija i održavanje, višekriterijsko donošenje odluka, analitički mrežni proces (ANP), laboratorij za donošenje i procjenu odluka (DEMATEL), hibridni pristup

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kheradranjbar, M., Mohammadi, M. ., Rafiee, S.: Primjena DEMATEL pristupa za ocjenu potrebe sanacija i održavanja zgrada, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 4, pp. 291-300, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2999.2020

ILI:

Kheradranjbar, M., Mohammadi, M. ., Rafiee, S. (2022). Primjena DEMATEL pristupa za ocjenu potrebe sanacija i održavanja zgrada, GRAĐEVINAR, 74 (4), 291-300, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2999.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 Mohammad Kherdranjbar WEB
Mohammad Kheradranjbar
Islamsko sveučilište Azad, Urmia, Iran
Građevinski fakultet, Ogranak u Urmiai
2 Prof. Mirali Mohammadi WEB
Mirali Mohammadi
Sveučilište u Urmiai, Urmia, Iran
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
rafiee
Shahin Rafiee
Sveučilište u Teheranu, Karaj, Iran
Fakultet poljoprivrede i tehničkih znanosti
Visoka škola za poljoprivredu i prirodne resurse