Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 12
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Savijanje AB greda od običnog betona i betona s čeličnim vlaknima armiranih različitim vrstama FRP šipki

I. A. Sharaky, H. K. Shehab Eldin, Mohamed M. Shehata, Heba Mohamed

Sažetak

Šipke od vlaknima armiranih polimera (FRP) mogu se koristiti kao zamjena za čelične šipke da bi se izbjegla korozija čelika. U ovom radu su pripremljeni i ispitani uzorci armiranobetonskih greda od običnog betona i betona s čeličnim vlaknima (SFC) armirani šipkama od staklenih vlakana, armiranih polimera (GFRP) ili čeličnim šipkama. Rezultati ispitivanja pokazali su da se tlačna čvrstoća betona povećala s povećanjem omjera čeličnih vlakana (SF) koji su korišteni u ovom istraživanju (od 0 % do 1,5 %). Jednako tako, grede armirane GFRP šipkama imale su nižu početnu krutost i veću duktilnost nego one armirane čeličnim šipkama.

Ključne riječi
armiranobetonske grede, vlaknima armirani polimeri, čelična vlakna, CFRP, GFRP, AFRP

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sharaky, I. A., Eldin, H. K. S., Shehata, M. M., Mohamed, H.: Savijanje AB greda od običnog betona i betona s čeličnim vlaknima armiranih različitim vrstama FRP šipki, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 12, pp. 1117-1130, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3009.2020

ILI:

Sharaky, I. A., Eldin, H. K. S., Shehata, M. M., Mohamed, H. (2020). Savijanje AB greda od običnog betona i betona s čeličnim vlaknima armiranih različitim vrstama FRP šipki, GRAĐEVINAR, 72 (12), 1117-1130, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3009.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
3009 author 4 WEB
I. A. Sharaky
Sveučilište Taif, Saudijska Arabija
Odjel za građevinarstvo
Sveučilište Zagazig, Egipat
Tehnički fakultet, Odjel za materijale
3009 author 2 WEB
H. K. Shehab Eldin
Sveučilište Zagazig, Egipat
Tehnički fakultet, Odjel za materijale
3009 author 3 WEB
Mohamed M. Shehata
Sveučilište Zagazig, Egipat
Tehnički fakultet, Odjel za materijale
3009 author 1 WEB
Heba Mohamed
Sveučilište Zagazig, Egipat
Tehnički fakultet, Odjel za materijale