Arhiva

UDK: 624.192/.193.001.3(36)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 10
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Primjeri podzemnih građevina u Austriji

Andreas Leitner, Davorin Kolić

Sažetak

Prikazani su primjeri izgradnje triju podzemnih građevina u Austriji: Garaže Mönchsberg i gradske željeznice u Salzburgu te podzemne željeznice u Beču. Za obadvije građevine u Salzburgu opisani su problemi projektiranja i izvedbe te održavanja. Dani su i podaci o fazama gradnje te troškovi izgradnje i održavanja. Opisana je i gradnja dionice U2/2 podzemne željeznice u Beču s posebnim osvrtom na rješavanje vlasničkih prava. Prikazana je tehnologija proboja tunela u dva smjera.

Ključne riječi
Garaža Mönchsberg, gradska željeznica u Salzburgu, podzemna željeznica Beča, gradnja, troškovi, podzemne građevine

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Leitner, A., Kolić, D.: Primjeri podzemnih građevina u Austriji, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 10

ILI:

Leitner, A., Kolić, D. (2009). Primjeri podzemnih građevina u Austriji, GRAĐEVINAR, 61 (10)
Autori:

Andreas Leitner
IGT ZT GmbH

Davorin Kolić
D2 Consult Zagreb