Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 7
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Praćenje stanja greda pomoću pomičnog oscilatora: teorija i eksperiment

Reza Roldaran, Mehdi Kouhdaragh

Sažetak

U ovom se radu daje eksperimentalni i teoretski prikaz novog inteligentnog prenosivog mehaničkog sustava za otkrivanje oštećenja u kojem se koristi neizraziti genetski algoritam i metoda empirijskog rastavljanja (EMD). Za te je potrebe akcelerometrima izmjereno ubrzanje u vremenu na tri točke proste grede. Dobiveni signal rastavljen je metodom EMD na male komponente. Svaka komponenta sadrži određeni raspon frekvencija. Na kraju je provedeno projektiranje predloženog algoritma kako bi se utvrdilo mjesto i razina oštećenja na temelju obrasca variranja frekvencija na neoštećenoj i oštećenoj gredi.

Ključne riječi
otkrivanje oštećenja, sustav za generiranje vibracija, empirijsko rastavljanje, obrada signala, neizraziti genetski algoritam

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Roldaran, R., Kouhdaragh, M.: Praćenje stanja greda pomoću pomičnog oscilatora: teorija i eksperiment, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 7, pp. 693-704, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3032.2020

ILI:

Roldaran, R., Kouhdaragh, M. (2021). Praćenje stanja greda pomoću pomičnog oscilatora: teorija i eksperiment, GRAĐEVINAR, 73 (7), 693-704, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3032.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
reza
Reza Roldaran
Američko sveučilište Girne, Girne, Sjeverni Cipar
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
Kuhdaragh WEB
Mehdi Kouhdaragh
Islamic Azad University, Malekan, Iran
Malekan Branch
Civil Engineering Department