Arhiva

UDK: 624.9.001.41./42
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Monitoring posebnih građevinskih konstrukcija

Mladenko Rak, Joško Krolo, Ljudevit Herceg, Vladimir Čalogović, Želimir Šimunić

Sažetak

Polazi se od definicije pojma monitoringa i njegove primjene u građevinarstvu. Objašnjava se svrha monitoringa koji se provodi radi praćenja ponašanja konstrukcije tijekom gradnje i uporabe. Prate se stanja i odgovarajući parametri: deformacije, temperature, vlaga, pomaci, korozija … Prikazani su primjeri monitoringa na sedam građevina koje je proveo ili provodi laboratorij za ispitivanje konstrukcija Zavoda za tehničku mehaniku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ključne riječi
korozija, građevinska konstrukcija, deformacije, temperatura, vlaga, pomaci, monitoring

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rak, M., Krolo, J., Herceg, L., Čalogović, V., Šimunić, Ž.: Monitoring posebnih građevinskih konstrukcija , GRAĐEVINAR, 62 (2010) 10

ILI:

Rak, M., Krolo, J., Herceg, L., Čalogović, V., Šimunić, Ž. (2010). Monitoring posebnih građevinskih konstrukcija , GRAĐEVINAR, 62 (10)
Autori:

Mladenko Rak
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
foto krolo
Joško Krolo
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Ljudevit Herceg
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Vladimir Čalogović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Želimir Šimunić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet