Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 12
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj čeličnih vlakana na armiranobetonski spoj grede i stupa pri cikličnom opterećenju

Recep Kadir Pekgokgoz, Fatih Avcil

Sažetak

Vibracije izazvane potresom uzrokuju snažne horizontalne sile u spojevima greda i stupova. Ako su granične vrijednosti opterećenja premašene, dolazi do nepopravljivih oštećenja. Provedena su eksperimentalna i analitička istraživanja kako bi se odredio kapacitet disipacije energije i duktilnost spojeva greda i stupova, a u tu su svrhu korištene mješavine samozbijajućeg betona i običnog betona kojima su dodavane različite količine čeličnih vlakana. Rezultati ispitivanja uspoređeni su s rezultatima koji su dobiveni na uzorcima običnog betona. Rezultati dobiveni ispitivanjem pokazuju da se obični beton i samozbijajući beton slično ponašaju u pogledu kapaciteta disipacije energije. Poznato je da čelična vlakna povećavaju duktilnost. U ovom je radu utvrđeno da je duktilnost najizraženija pri volumnom udjelu vlakana od 1 %.

Ključne riječi
ciklično opterećenje, čelična vlakno, disipacija energije, samozbijajući beton, duktilnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pekgokgoz, R. K., Avcil, F.: Utjecaj čeličnih vlakana na armiranobetonski spoj grede i stupa pri cikličnom opterećenju, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 12, pp. 1185-1194, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3092.2020

ILI:

Pekgokgoz, R. K., Avcil, F. (2021). Utjecaj čeličnih vlakana na armiranobetonski spoj grede i stupa pri cikličnom opterećenju, GRAĐEVINAR, 73 (12), 1185-1194, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3092.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
recep kadir pekgokgoz web
Recep Kadir Pekgokgoz
Sveučilište Harran, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
fatih avcil web
Fatih Avcil
Sveučilište Bitlis Eren, Turska
Fakultet tehničkih znanosti