Arhiva

UDK: 624.5:624.042
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Dinamička ispitivanja zavješenih i visećih mostova

Domagoj Damjanović, Ljudevit Herceg, Ivan Duvnjak

Sažetak

Dinamička ispitivanja zavješenih i visećih mostova prikazana su na primjerima Mosta Franja Tuđmana u Dubrovniku i pješačkog mosta u Osijeku. Kako je utjecaj dinamičkih djelovanja na zavješene i viseće mostove veći nego na druge tipove mostova veća je i potreba za njihovu eksperimentalnu verifikaciju. Prikazani su rezultati eksperimentalno određenih dinamičkih parametara (vlastitih frekvencija i prigušenja) prikupljenih u različitim vremenskim intervalima te njihove usporedbe.

Ključne riječi
viseći most, dinamičko ispitivanje, dinamički parametri, vlastite frekvencije, prigušenje, zavješeni most

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Damjanović, D., Herceg, L., Duvnjak, I.: Dinamička ispitivanja zavješenih i visećih mostova, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 10

ILI:

Damjanović, D., Herceg, L., Duvnjak, I. (2010). Dinamička ispitivanja zavješenih i visećih mostova, GRAĐEVINAR, 62 (10)
Autori:
Damjanovic WEB
Domagoj Damjanović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Ljudevit Herceg
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Foto ID WEB
Ivan Duvnjak
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet