Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 5
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ispitivanje upotrebe tekstilnog otpada u mješavini splitmastiksasfalta (SMA)

Julide Oner, Ferhat Ozdas

Sažetak

Na globalnoj razini preferiraju se splitmatiksasfaltni kolnici koji su otporniji na teška prometna opterećenja. Sadržaj splitmastiks asfaltnog kolnika čini 70-80 % krupnozrnati agregat, 8-12 % punila, 5-7 % veziva te približno 0,3 do 0,5 % vlakana. Zbog diskontinuirane granulometrije i velikog postotka veziva, splitmastiksasfalt omogućava dreniranje bitumena iz agregata. Unutar ovog istraživanja provedena su Marshallova i Schellenbergova ispitivanja na uzorcima pripremljenim s različitim količinama tekstilnog otpada i vlakana celuloze. Rezultati ispitivanja pokazali su da se tekstilni otpad može koristiti umjesto tradicionalnih vlakana.

Ključne riječi
splitmastiksasfalt, drenaža, tekstilni otpad, vlakno celuloze, prihvatljivo za okoliš

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Oner, J., Ozdas, F.: Ispitivanje upotrebe tekstilnog otpada u mješavini splitmastiksasfalta (SMA), GRAĐEVINAR, 73 (2021) 5, pp. 469-481, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3135.2020

ILI:

Oner, J., Ozdas, F. (2021). Ispitivanje upotrebe tekstilnog otpada u mješavini splitmastiksasfalta (SMA), GRAĐEVINAR, 73 (5), 469-481, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3135.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Photo20
Julide Oner
Sveučilište Usak, Turska
Tehnički fakultet
Zavod za građevinarstvo
Photo Ferhat Ozdas
Ferhat Ozdas
Sveučilište Usak, Turska
Institut za preddiplomsko obrazovanje