Arhiva

UDK: 624.6.001.42
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ispitivanje i analiza parametara velikih lučnih mostova

Joško Krolo, Marko Bartolac, Mladenko Rak

Sažetak

Opisano je statičko i dinamičko ispitivanje dvaju lučnih mostova približno jednakih raspona od različitih materijala. Most Cetina kod Trilja (raspon 140 m) napravljen je od betona. Novi most Maslenica (raspona 155 m) izgrađen na temeljima starog, u ratu srušenog mosta napravljen je od čelika sa spregnutom betonskom kolničkom pločom. U radu se uspoređuju odgovarajući statički i dinamički parametri lukova tih dvaju velikih lučnih mostova dobiveni tijekom pokusnog ispitivanja.

Ključne riječi
lučni most, most Cetina kod Trilja, most Maslenica, ispitivanje parametara, analiza parametara, usporedba parametara

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Krolo, J., Bartolac, M., Rak, M.: Ispitivanje i analiza parametara velikih lučnih mostova, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 10

ILI:

Krolo, J., Bartolac, M., Rak, M. (2010). Ispitivanje i analiza parametara velikih lučnih mostova, GRAĐEVINAR, 62 (10)
Autori:
foto krolo
Joško Krolo
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Foto MB WEB
Marko Bartolac
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

Mladenko Rak
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet