Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Izbor oblika riblje staze s vertikalnim otvorima na temelju primjene ABM modela

Tin Kulić, Goran Lončar, Martina Kovačević, Robert Fliszar

Sažetak

Uspostavljen je fizikalni i 3D numerički model strujanja te model baziran na agentima (eng. Agent-Based Model - ABM) za potrebe praćenja prolaska ribe kroz dvije konfiguracije riblje staze s vertikalnim otvorima. Potrošnja vlastite energije ribe pri prolasku kroz riblju stazu predstavlja ključni parametar ocjene o kvaliteti pojedine konfiguracije riblje staze. Modelska riba prepoznaje okolišne uvjete pomoću svojih senzorskih sposobnosti te donosi kognitivne zaključke o promjeni smjera kretanja prema zoni manje turbulentne kinetičke energije. Rezultati provedenog istraživanja pokazali su da riblja staza s duljim bazenima omogućuje prolazak ribe s manjim utroškom energije.

Ključne riječi
riblja staza, fizikalni model, numerički model, ABM model

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kulić, T., Lončar, G., Kovačević, M., Fliszar, R.: Izbor oblika riblje staze s vertikalnim otvorima na temelju primjene ABM modela, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 3, pp. 235-247, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3150.2021

ILI:

Kulić, T., Lončar, G., Kovačević, M., Fliszar, R. (2021). Izbor oblika riblje staze s vertikalnim otvorima na temelju primjene ABM modela, GRAĐEVINAR, 73 (3), 235-247, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3150.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
KULIC WEB
Tin Kulić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
GLoncar WEB
Goran Lončar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
MKovacevic WEB
Martina Kovačević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za hidrotehniku
RFliszar WEB
Robert Fliszar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za hidrotehniku