Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Procjena oštećenja na vodoopskrbnim mrežama uslijed seizmičkih događaja primjenom funkcija ranjivosti

Ivan Halkijević, Dražen Vouk, Hana Posavčić, Hrvoje Mostečak

Sažetak

U radu se izlaže najčešće korištena metodologija procjene oštećenja nastalih na vodoopskrbnoj mreži nakon seizmičkog događaja, a koja se temelji na definiranju i primjeni takozvanih funkcija ranjivosti. Daje se pregled postojećih funkcija ranjivosti s navodom utjecajnih parametara, prije svega deformacija tla, te kritičkim osvrtom na mogućnost njihove primjene. U konačnici je primjenom dvaju pristupa procijenjen broj oštećenja i pripadnih materijalnih šteta na vodoopskrbnoj mreži vodovoda grada Petrinje nakon potresa 29. prosinca 2020. godine. S ukupno 3 800 novih oštećenja procjenjuje se da ukupna direktna materijalna šteta iznosi oko 28 milijuna kuna. Točnost navedenih procjena treba, sukladno s danim smjernicama, verificirati nakon detaljnog prikupljanja i obrade relevantnih podataka.

Ključne riječi
potres, oštećenje vodoopskrbnih mreža, funkcija ranjivosti, deformacije tla, grad Petrinja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Halkijević, I., Vouk, D., Posavčić, H., Mostečak, H.: Procjena oštećenja na vodoopskrbnim mrežama uslijed seizmičkih događaja primjenom funkcija ranjivosti , GRAĐEVINAR, 73 (2021) 7, pp. 737-749, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3185.2021

ILI:

Halkijević, I., Vouk, D., Posavčić, H., Mostečak, H. (2021). Procjena oštećenja na vodoopskrbnim mrežama uslijed seizmičkih događaja primjenom funkcija ranjivosti , GRAĐEVINAR, 73 (7), 737-749, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3185.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Slika1
Ivan Halkijević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Vouk Drazen
Dražen Vouk
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
cid 1 WEB
Hana Posavčić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
cid WEB
Hrvoje Mostečak
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet