Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Obnova građevinske konstrukcije stambene zgrade u Zagrebu nakon potresa 22. ožujka 2020.

Juraj Pojatina, Dunja Barić, David Anđić, Dubravka Bjegović

Sažetak

Rad detaljno prikazuje faze koje je potrebno proći kako bi se zgrada oštećena u potresu koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. obnovila i pojačala do zahtijevane razine potresne otpornosti. Prikazane su sve faze počevši od preliminarnog pregleda pa potom i detaljnog pregleda, izrade elaborata ocjene stanja građevinske konstrukcije, projekta obnove te konačno izvođenja radova obnove uz stručni nadzor. Posebna je pozornost usmjerena na proračun građevine nelinearnom statičkom metodom koja se temelji na pomacima, tzv. "pushover analysis" ili metoda postupnog guranja, za koju se smatra da je jedna od najprimjerenijih metoda za seizmičku analizu postojećih zidanih konstrukcija. Svi postupci koji su provedeni u sklopu ove obnove su provedeni u skladu sa zakonskom regulativom koja je stupila na snagu nakon potresa.

Ključne riječi
potres, obnova građevinske konstrukcije, pojačanje, popravak, metoda postupnog guranja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pojatina, J., Barić, D., Anđić, D., Bjegović, D.: Obnova građevinske konstrukcije stambene zgrade u Zagrebu nakon potresa 22. ožujka 2020., GRAĐEVINAR, 73 (2021) 6, pp. 633-648, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3195.2021

ILI:

Pojatina, J., Barić, D., Anđić, D., Bjegović, D. (2021). Obnova građevinske konstrukcije stambene zgrade u Zagrebu nakon potresa 22. ožujka 2020., GRAĐEVINAR, 73 (6), 633-648, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3195.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Juraj Pojatina WEB
Juraj Pojatina
Studio Arhing d.o.o., Zagreb
Dunja Baric WEB
Dunja Barić
Studio Arhing d.o.o., Zagreb
David Andjic WEB
David Anđić
Studio Arhing d.o.o., Zagreb
Dubravka Bjegovic WEB
Dubravka Bjegović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet