Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 5
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Pregled istraživanja djelovanja požara u AB elementima i procjena stanja AB konstrukcije nakon požara

Lucija Stepinac, Josip Galić, Hrvoje Vukić, Miljenko Haiman

Sažetak

U radu su predstavljeni postupci procjene oštećenosti i preostale nosivosti AB konstrukcija nakon požara. Dan je opis djelovanja požara na konstrukcije, opasanost koju predstavlja za gubitak ljudskih života te financijske gubitke koje može izazvati. U radu su prikazana oštećenja konstrukcijskih AB elemenata stupa, grede, ploče, zida te detalja spajanja. Iako se AB elementi općenito smatraju otpornima na požar, utjecaj temperature bitno utječe na njihove fizikalne i mehaničke karakteristike, a nosivost prije i nakon požara možemo odrediti primjenom više različitih metoda koje su prikazane u radu. Napravljen je osvrt na temu procjene stanja AB konstrukcija nakon požara te daljnja metodologija postupanja.

Ključne riječi
požar, armirano betonske konstrukcije, metode ispitivanja, procjena stanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Stepinac, L., Galić, J., Vukić, H., Haiman, M.: Pregled istraživanja djelovanja požara u AB elementima i procjena stanja AB konstrukcije nakon požara , GRAĐEVINAR, 73 (2021) 5, pp. 509-522, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3196.2021

ILI:

Stepinac, L., Galić, J., Vukić, H., Haiman, M. (2021). Pregled istraživanja djelovanja požara u AB elementima i procjena stanja AB konstrukcije nakon požara , GRAĐEVINAR, 73 (5), 509-522, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3196.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Lucija WEB
Lucija Stepinac
Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet

Josip Galić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Vukic WEB
Hrvoje Vukić
Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet
Haiman WEB
Miljenko Haiman
Sveučilište u Zagrebu,
Arhitektonski fakultet