Arhiva

UDK: 624.131.54:552.52
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Racionalna sanacija plitkih klizišta u glinama visoke plastičnosti

Ibrahim Jašarević, Željko Lebo

Sažetak

Prikazana je analiza baze podataka plitkih klizišta nastalih u glinama visoke plastičnosti i metodologija njihove sanacije primjenom drenažnog sustava i gabionskih zidova. Prema površini klizanja te odnosu širine i duljine klizne plohe analizirana klizišta mogu biti “odroni” ili “klizišta” s jednom međuzonom. Statističkom obradom i analizom troškova sanacije opravdava se prethodna podjela. Primijenjeni pristup omogućava odabir racionalnih rješenja sanacije klizišta i odrona.

Ključne riječi
drenaža, klizište, sanacija, baza, utjecajni koeficijent, gabion, odron

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Jašarević, I., Lebo, Ž.: Racionalna sanacija plitkih klizišta u glinama visoke plastičnosti, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 3

ILI:

Jašarević, I., Lebo, Ž. (2002). Racionalna sanacija plitkih klizišta u glinama visoke plastičnosti, GRAĐEVINAR, 54 (3)
Autori:

Ibrahim Jašarević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Lebo WEB
Željko Lebo
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Graditeljski odjel