Arhiva

UDK: 624.072.2.001.8:624.044
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 12
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Točna numerička formulacija zakrivljenog grednog elementa

Blaž Gotovac, Renata Sesartić, Vedrana Kozulić

Sažetak

U radu je prikazana numerička formulacija zakrivljenog grednog elementa u ravnini zasnovana na baznim funkcijama koje uključuju zajednički utjecaj savijanja, smicanja i uzdužnih sila. Pokazana je, također, originalna preobrazba algebarsko-trigonometrijskih baznih funkcija u Hermiteove polinome kada zakrivljeni element poprima pravocrtni oblik. Kreirani numerički model testiran je na nekoliko elementarnih primjera, a također i na jednom kompleksnijem konstrukcijskom sklopu.

Ključne riječi
formulacija, bazna funkcija, Hermiteovi polinomi, savijanje, posmik, zakrivljeni gredni element, uzdužna sila

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gotovac, B., Sesartić, R., Kozulić, V.: Točna numerička formulacija zakrivljenog grednog elementa, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 12

ILI:

Gotovac, B., Sesartić, R., Kozulić, V. (2009). Točna numerička formulacija zakrivljenog grednog elementa, GRAĐEVINAR, 61 (12)
Autori:

Blaž Gotovac
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Renata Sesartić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Vedrana Kozulić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije