Arhiva

UDK: 728.8:699.84
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Dijagrami seizmičke otpornosti zgrada spomeničke baštine

Dragan Morić

Sažetak

Prikazan je način determinističke kvantifikacije pojma “seizmička otpornost” krutih zgrada s kamenim zidovima. Postupak se temelji na odnosu proračunskih i kapacitetnih vrijednosti parametara odziva konstrukcije. Pri proračunu su varirani parametri bitni za seizmičku otpornost zgrade. Rezultati provedenih proračuna sistematizirani su da bi se utvrdio međusobni odnos seizmičke otpornosti građevina s različitim stropnim konstrukcijama prema onima s “apsolutno krutim stropovima”.

Ključne riječi
seizmička otpornost, spomenička baština, stare zgradestropna konstrukcija, relativni međuodnosi, mehanizam sloma, seizmički proračun

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Morić, D.: Dijagrami seizmičke otpornosti zgrada spomeničke baštine, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 4

ILI:

Morić, D. (2002). Dijagrami seizmičke otpornosti zgrada spomeničke baštine, GRAĐEVINAR, 54 (4)
Autori:

Dragan Morić
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek