Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena betona od recikliranog agregata tijekom izgradnje nove zgrade dnevne bolnice u Zadru

Ana Baričević, Dragan Kovač, Katarina Didulica

Sažetak

U radu je prikazan pilot projekt primjene recikliranog agregata tijekom izgradnje nove zgrade dnevne bolnice OB Zadar. Projekt je uključivao rušenje postojeće bolnice i korištenje nastalog građevnog otpada kao recikliranog agregata u izgradnji dijela nove zgrade. Mehaničkom obradom nastalog otpada dobivena je frakcija 16/32 mm agregata te je on ispitan u skladu s normama HRN EN 206 i HRN EN 12620. Pripremljene su četiri mješavine betona i provedena ispitivanja svojstava u svježem stanju (konzistencija, gustoća, količina pora) i očvrsnulom stanju (tlačna čvrstoća, modul elastičnosti, kapilarno upijanje, vodonepropusnost, skupljanje uslijed sušenja). Ostvareni rezultati potvrđuju da se uzimanjem u obzir normi za reciklirani agregat te poznavanjem porijekla, za dane uvjete trajnosti može pripremiti beton svojstava istovrijednih običnom betonu.

Ključne riječi
građevinski otpad, rušenje, reciklirani agregat, beton s recikliranim agregatom

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Baričević, A., Kovač, D., Didulica, K.: Primjena betona od recikliranog agregata tijekom izgradnje nove zgrade dnevne bolnice u Zadru, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 8, pp. 833-844, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3233.2021

ILI:

Baričević, A., Kovač, D., Didulica, K. (2021). Primjena betona od recikliranog agregata tijekom izgradnje nove zgrade dnevne bolnice u Zadru, GRAĐEVINAR, 73 (8), 833-844, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3233.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
01 Ana Baricevic 2
Ana Baričević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za materijale
Kovac
Dragan Kovač
CAPITAL ING d.o.o., Zagreb, Hrvatska
05 Katarina Didulica WEB
Katarina Didulica
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za materijale