Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 6
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Centrifugirani betonski stupovi armirani nemetalnom armaturom

Igor Džajić, Domagoj Damjanović, Goran Puž

Sažetak

U radu se prikazuje ispitivanje stupova namijenjenih elektrodistribuciji, koji se proizvode postupkom centrifugiranja, od betona vrlo visoke tlačne čvrstoće i koji su prednapeti šipkama od polimera armiranog ugljičnim vlaknima (Carbon Fibre Reinforced Polymer - CFRP). Prikazani rezultati ispitivanja stupova savijanjem do sloma upućuju na mogućnost primjene ovog građevnog proizvoda, napose u okolišu u kojemu dolazi do pojačane korozije konvencionalne čelične armature. Dio ispitanih stupova imao je posmičnu armaturu u obliku ovijene mrežice od polimera armiranog staklenim vlaknima (Glass Fibre Reinforced Polymer - GFRP), a dio je uzoraka bio bez posmične armature, ali je betonska matrica ojačana sintetičkim makro vlaknima. Dan je osvrt na dosadašnja ispitivanja sličnih proizvoda, na metode proračuna, kao i naznaka smjernica za daljnja istraživanja.

Ključne riječi
nemetalna armatura, ugljičnim vlaknima armirani polimer, CFRP, centrifugirani stupovi, prednapinjanje, ispitivanje do sloma, ispitivanje na savijanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Džajić, I., Damjanović, D., Puž, G.: Centrifugirani betonski stupovi armirani nemetalnom armaturom, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 6, pp. 579-590, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3246.2021

ILI:

Džajić, I., Damjanović, D., Puž, G. (2021). Centrifugirani betonski stupovi armirani nemetalnom armaturom, GRAĐEVINAR, 73 (6), 579-590, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3246.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Igor Dzajic WEB
Igor Džajić
Institut IGH d.d., Hrvatska
Damjanovic WEB
Domagoj Damjanović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Goran Puz WEB
Goran Puž
Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatska