Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Automatizirana predobrada modela građevine za proračun konstrukcija

Goran Sibenik, Iva Kovacic, Valentinas Petrinas, Wendelin Sprenger, Dario Bubalo, Nikola Ruzičić

Sažetak

Tijek rada prilikom korištenja BIM-a i dalje zahtijeva dugotrajnu ručnu preliminarnu analizu modela prilagođenog za proračun konstrukcija, kao što je dodjeljivanje novih podataka poput svojstava građevnog materijala ili opterećenja, što sprječava slanje brzih povratnih informacija i podložno je pogreškama. Glavni cilj ovog istraživanja jest automatizacija preliminarne analize analitičkih modela građevina radi ubrzanja i poboljšanja proračuna konstrukcija. Istraživanje se temelji na pregledu literature i analizi slučaja, uz formalizaciju metoda preliminarne analize, njihovu verifikaciju kroz dva pilot modela građevina i evaluaciju u panel-raspravi stručnjaka u praksi. Razvijenim procedurama mogu se automatski dodijeliti opterećenja, oslonci i spojevi za podne konstrukcijske elemente i smanjiti vrijeme pripreme modela, pogreške i troškovi projektiranja u svakodnevnoj praksi proračuna konstrukcija. Međutim, potrebno je daljnje usvajanje i promišljanje postojeće prakse kako bi se povećala korisnost i primjenjivost predloženih metoda.

Ključne riječi
proračun konstrukcija, automatizacija, informacijsko modeliranje gradnje, BIM, preliminarna analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sibenik, G., Kovacic, I., Petrinas, V., Sprenger, W., Bubalo, D., Ruzičić, N.: Automatizirana predobrada modela građevine za proračun konstrukcija, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 3, pp. 211-226, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3259.2021

ILI:

Sibenik, G., Kovacic, I., Petrinas, V., Sprenger, W., Bubalo, D., Ruzičić, N. (2022). Automatizirana predobrada modela građevine za proračun konstrukcija, GRAĐEVINAR, 74 (3), 211-226, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3259.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Goran Sibeni WEBk
Goran Sibenik
Tehničko sveučilište u Beču
Institut za interdisciplinarni menadžment u graditeljstvu
Iva Kovacic WEB
Iva Kovacic
Tehničko sveučilište u Beču
Institut za interdisciplinarni menadžment u graditeljstvu
Valentinas Petrinas WEB
Valentinas Petrinas
Tehničko Sveučilište u Beču
Institut za interdisciplinarno upravljanje procesima gradnje
Wendelin Sprenger WEB
Wendelin Sprenger
Ed. Züblin AG, Stuttgart, Njemačka
Dario Bubalo WEB
Dario Bubalo
Ed. Züblin AG, Stuttgart, Njemačka
Nikola Ruzicic WEB
Nikola Ruzičić
ATP architekten ingenieure, Beč, Austrija