Arhiva

UDK: 666.972.001.8
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 10
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Simulacija toplinskog toka

Dunja Mikulić, Bojan Milovanović, Ivan Gabrijel

Sažetak

U radu je prikazana metodologija i metode koje se upotrebljavaju za predviđanje temperaturnog polja u masivnom betonu. Prikazana je teorijska podloga Schmidtove numeričke metode i metode konačnih elemenata te način određivanja ulaznih parametara za proračun. Napravljena je analiza slučaja uz variranje utjecajnih parametara materijala, uvjeta i tehnologije betoniranja kako bi se optimirala tehnologija građenja u cilju smanjenja rizika od pojave pukotina, nastalih od topline.

Ključne riječi
Schmidtova metoda, metoda konačnih elemenata, utjecajni parametri, masivni beton, toplinski tok, temperaturno polje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mikulić, D., Milovanović, B., Gabrijel, I.: Simulacija toplinskog toka , GRAĐEVINAR, 62 (2010) 10

ILI:

Mikulić, D., Milovanović, B., Gabrijel, I. (2010). Simulacija toplinskog toka , GRAĐEVINAR, 62 (10)
Autori:

Dunja Mikulić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
1 Bojan Milovanovic WEB
Bojan Milovanović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za materijale

Ivan Gabrijel
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet