Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 9
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Zagrebačka glina poboljšana raznim vezivima

Željko Lebo, Mario Bačić, Danijela Jurić-Kaćunić, Meho Saša Kovačević

Sažetak

U radu su prikazani rezultati laboratorijskog ispitivanja uzoraka gline s dva lokaliteta u gradu Zagrebu, pomiješane s letećim pepelom, zgurom i cementom. U laboratorijskim uvjetima su pripremljeni kompozitni uzorci mješavina gline s vezivima koji su u omjerima od 5 %, 10 % i 20 % dodani glini, te ispitani u različitim vremenskim intervalima sazrijevanja od 7, 14 i 28 dana. Ispitan je i analiziran utjecaj različitog tipa i udjela veziva te starosti kompozitnog uzorka na vlažnost i na jednoosnu tlačnu čvrstoću. Dobiveni rezultati pokazuju da se primjenom cementa, letećeg pepela i zgure mogu poboljšati fizikalna i mehanička svojstva zagrebačke gline, u ovisnosti o količini veziva i vremenu sazrijevanja kompozita.

Ključne riječi
zagrebačka glina, leteći pepeo, zgura, cement, poboljšanje tla, vlažnost, jednoosna tlačna čvrstoća

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lebo, Ž., Bačić, M., Jurić-Kaćunić, D., Kovačević, M. S.: Zagrebačka glina poboljšana raznim vezivima, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 9, pp. 871-880, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3300.2021

ILI:

Lebo, Ž., Bačić, M., Jurić-Kaćunić, D., Kovačević, M. S. (2021). Zagrebačka glina poboljšana raznim vezivima, GRAĐEVINAR, 73 (9), 871-880, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3300.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Lebo WEB
Željko Lebo
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Graditeljski odjel
Mario WEB
Mario Bačić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za geotehniku
MARCIC Danijela WEB2
Danijela Jurić-Kaćunić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku
Kovacevic MS
Meho Saša Kovačević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku