Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 1
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Svojstva poroznih asfaltnih mješavina s etilen propilen-dienskim monomerom

Altan Çetin

Sažetak

Porozne asfaltne mješavine upotrebljavaju se za izvedbu ekološki prihvatljivih propusnih habajućih slojeva kolničkih konstrukcija. Dosadašnje iskustvo upotrebe tih mješavina pokazuje da postoji potreba za poboljšanjem njihovih svojstava u pogledu trajnosti. U ovom istraživanju ispitana je modifikacija poroznih asfaltnih mješavina otpadnom etilen propilen-dienskom monomernom (EPDM) gumom. Asfaltna mješavina je prvotno projektirana za odabranu granulometriju agregata. Otpadna EPDM guma se koristila kao zamjena za punilo u udjelu od 2 % i 4 % ukupne mase agregata. Ispitivanje fizikalnih i mehaničkih svojstava provedeno je na ispitnim uzorcima. Dodatkom otpadne EPDM gume poboljšana su svojstva elastičnosti i čvrstoće poroznih asfaltnih mješavina.

Ključne riječi
porozni asfalt, etilen propilen-dienski monomer-EPDM, recikliranje, propusnost, Cantabro metoda, otpornost na vlagu

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Çetin, A.: Svojstva poroznih asfaltnih mješavina s etilen propilen-dienskim monomerom, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 1, pp. 1-8, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3309.2021

ILI:

Çetin, A. (2022). Svojstva poroznih asfaltnih mješavina s etilen propilen-dienskim monomerom, GRAĐEVINAR, 74 (1), 1-8, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3309.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Cetin WEB
Altan Çetin
Bartin University, Bartin, Turkey
Faculty of Engineering Architecture and Design
Department of Civil Engineering