Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj visine krova na dinamička svojstva djelovanja vjetra kod niskih zgrada kvadratnog tlocrta

Tingting Liu, Dongzhi Wang, Hongfu Zhang, Dabo Xin

Sažetak

Veliko usisavanje inducirano jakim vjetrom na ravnom krovu može izazvati ozbiljna lokalna oštećenja ili čak prevrtanje čitavog krova. Krovna visina značajno utječe na svojstva velike sile usisavanja vjetra. U ovom radu ispitan je utjecaj tlaka vjetra na ravne krovove različitih visina. Ekstremne vrijednosti pristiska vjetra i njegov položaj prvi su proučavani i to pri različitim kutovima djelovanja vjetra. Provedene su pravilna ortogonalna dekompozicija (POD) te analize funkcije koherentnosti kako bi se analizirala dinamička svojstva. Rezultati pokazuju da se povećanjem krovnih visina povećava i lokalni ekstremni tlak. Povećava se i oscilacija područja odvajanja te postoji i nadmetanje između prvih dvaju modova POD-a. Nasuprot tome, krovne visine imaju manji utjecaj na ljevkaste vrtloge. Štoviše, na krovu su proučavana i dva usklađena područja (ljevkasta vrtloga). Iako ta dva područja imaju male vrijednosti korelacijskih koeficijenata, imaju veliku koheziju pri niskim frekvencijama. Dobiveni rezultati mogu pomoći pri boljem razumijevanju utjecaja velikog usisavanja na ravne krovove te potencijalno omogućiti izbjegavanje šteta na krovovima koje nastaju snažnim usisavanjem vjetra.

Ključne riječi
pritisak vjetra, ravan krov, ljevkasti vrtlozi, različite krovne visine

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Liu, T., Wang, D., Zhang, H., Xin, D.: Utjecaj visine krova na dinamička svojstva djelovanja vjetra kod niskih zgrada kvadratnog tlocrta, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 4, pp. 265-276, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3319.2021

ILI:

Liu, T., Wang, D., Zhang, H., Xin, D. (2022). Utjecaj visine krova na dinamička svojstva djelovanja vjetra kod niskih zgrada kvadratnog tlocrta, GRAĐEVINAR, 74 (4), 265-276, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3319.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Tingting Liu WEB
Tingting Liu
Sveučilište Northeast Forestry, Harbin, Kina
Građevinski fakultet
Dongzhi Wang WEB
Dongzhi Wang
Institut kineskog odjela za projektiranje i istraživanje, Jinan, Kina
Hongfu Zhang WEB
Hongfu Zhang
Sveučilište Northeast Forestry, Harbin, Kina
Građevinski fakultet
Dabo Xin WEB
Dabo Xin
Sveučilište Northeast Forestry, Harbin, Kina
Građevinski fakultet