Arhiva

UDK: 666.972:699.81
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 1
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Jedinstvena funkcija za opisivanje naprezanja i deformacije betona u požaru

Dušica Pešić, Marina Mijalković, Srđan Glišović, Milan Blagojević

Sažetak

U radu je predložena jedinstvena analitička funkcija za aproksimaciju EC2 krivulja koje opisuju ovisnost naprezanja i deformacije betona na temperaturama u požaru. Na osnovu predložene funkcije dobivena je familija krivulja koje se razlikuju samo po vrijednosti jednog parametra - maksimalne temperature pri požaru. Prikazani su numerički eksperimenti kojima je dokazano da se jednom funkcijom može opisati ponašanje betona u požaru i predloženi su smjerovi daljnjih istraživanja.

Ključne riječi
beton, naprezanje, deformacija, temperatura, požar, EC2 krivulje, analitička funkcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pešić, D., Mijalković, M., Glišović, S., Blagojević, M.: Jedinstvena funkcija za opisivanje naprezanja i deformacije betona u požaru, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 1

ILI:

Pešić, D., Mijalković, M., Glišović, S., Blagojević, M. (2011). Jedinstvena funkcija za opisivanje naprezanja i deformacije betona u požaru, GRAĐEVINAR, 63 (1)
Autori:

Dušica Pešić
Univerzitet u Nišu,
Fakultet zaštite na radu

Marina Mijalković
Univerzitet u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet

Srđan Glišović
Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu

Milan Blagojević
Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu