Arhiva

UDK: 624.071.3.001.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Iz povijesti razvoja iteracijskih postupaka

Krešimir Fresl, Petra Gidak, Sanja Hak

Sažetak

U članku su opisani doprinosi koje su članovi Zavoda za tehničku mehaniku zagrebačkoga Građevinskog fakulteta dali razvoju iteracijskih postupaka za rješavanje sustava jednadžbi inženjerske metode pomaka u štapnoj statici: Čališevljev postupak dvostruke iteracije za okvirne sisteme s translacijski pomičnim čvorovima, Kanijev postupak jednostruke iteracije, Wernerov postupak ubrzavanja drugog dijela Crossova postupka i njegove inačice te Kuševićeva usporedna analiza postupaka.

Ključne riječi
štapna statika, inženjerska metoda pomaka, Čališev, Kani, Werner , iteracijski postupak

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Fresl, K., Gidak, P., Hak, S.: Iz povijesti razvoja iteracijskih postupaka , GRAĐEVINAR, 62 (2010) 10

ILI:

Fresl, K., Gidak, P., Hak, S. (2010). Iz povijesti razvoja iteracijskih postupaka , GRAĐEVINAR, 62 (10)
Autori:
FRESL Novo WEB
Krešimir Fresl
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za tehničku mehaniku
Gidak WEB
Petra Gidak
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za tehničku mehaniku
Slika SH WEB
Sanja Hak
Basler & Hofmann, Zürich, Švicarska