Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 10
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Beton ultravisoke čvrstoće pojačan staklenim vlaknima sa silicijskom prašinom

Sathyakumar Natarajan, Arun Murugesan, Jagatheeswaran Dhanapal, Arunachalam Narayanan

Sažetak

Konvencionalni beton pojačan staklenim vlaknima (GFRC) ima široku primjenu u visokim zgradama, mostovima i radovima obnove. U ovom istraživanju razvijene su mješavine betona pojačanog staklenim vlaknima ultravisoke čvrstoće kako bi se smanjila veličina nosivih elemenata. Varijacija postotka staklenih vlakana bila je 0 %, 0,03 %, 0,06 %, 0,09 % i 0,12 %. U ovom istraživanju izrađeno je i ispitano deset greda, s dva omjera raspona i statičke visine (a/d) od 1,6 i 2. Svi testirani uzorci opterećeni su do sloma, no vrijednosti čvrstoće su varirale. Točnije, uzorci pojačani s 0,09 i 0,06-postotnim staklenim vlaknima pokazali su najveću savojnu i posmičnu čvrstoću. Rezultati dobiveni ovim istraživanjem mogu se iskoristiti za odabir optimalnih mješavina betona ultravisoke čvrstoće pojačanog staklenim vlaknima u zadovoljavajućim radnim uvjetima.

Ključne riječi
beton ultravisoke čvrstoće, beton pojačan vlaknima, silicijska prašina, staklena vlakna, lom posmikom, lom savijanjem

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Natarajan, S., Murugesan, A., Dhanapal, J., Narayanan, A.: Beton ultravisoke čvrstoće pojačan staklenim vlaknima sa silicijskom prašinom, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 10, pp. 849-856, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3431.2021

ILI:

Natarajan, S., Murugesan, A., Dhanapal, J., Narayanan, A. (2022). Beton ultravisoke čvrstoće pojačan staklenim vlaknima sa silicijskom prašinom, GRAĐEVINAR, 74 (10), 849-856, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3431.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
3431 Natarajan WEB
Sathyakumar Natarajan
Tehnološki institut Bannari Amman
Odjel za građevinarstvo
Tamil Nadu, Indija
3431 Murugesan WEB
Arun Murugesan
PSG Institut za tehnologiju i primijenjena istraživanja
Odjel za građevinarstvo
Tamil Nadu, Indija
3431 Dhanapal WEB
Jagatheeswaran Dhanapal
Tehnološki fakultet Sona, Tamil Nadu, Indija
Odjel za građevinarstvo
3431 Narayanan WEB
Arunachalam Narayanan
Tehnološki institut Bannari Amman
Odjel za građevinarstvo
Tamil Nadu, Indija