Arhiva

UDK: 622.25:581.5
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Kamenolomi i okoliš

Božena Tušar

Sažetak

U radu se polazi od razvrstavanja kamena kao sirovine po skupinama te se razmatraju način odabira lokacija kamenoloma. Navode se i prikazuju propisi kojima se regulira eksploatacija mineralnih sirovina, a također i postupci pridobivanja kamena. Opisani su utjecaji kamenoloma na okoliš u pogledu vizualnog narušavanja prirodnog ambijenta i u pogledu nepovoljnih djelovanja koja nastaju pri radu u kamenolomima. Iznesena su stajališta o mjerama zaštite za razne utjecaje na okoliš.

Ključne riječi
lokacija kamenoloma, pridobivanje kamenoloma, okoliš, utjecaj kamena na okoliš, mjere zaštite, kamenolom

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tušar, B.: Kamenolomi i okoliš, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 6

ILI:

Tušar, B. (2002). Kamenolomi i okoliš, GRAĐEVINAR, 54 (6)
Autori:

Božena Tušar
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet