Arhiva

UDK: 628.336:624.131.37
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Laboratorijska ispitivanja mehaničko-biološki obrađenog otpada

Vlasta Szavits-Nossan, Igor Petrović, Damir Štuhec

Sažetak

Prikazani su rezultati vlastitih laboratorijskih ispitivanja osnovnih geotehničkih karakteristika MBO otpada, koji su prethodili ispitivanju njegove stišljivosti u novom edometru, karakteristike ovog uređaja te priprema uzoraka i njihova ugradnja u edometarsku ćeliju. Prikazana je izrada novoga velikog edometra promjera 500 mm, visine 200 mm koji je neuobičajen za geotehnička ispitivanja u svijetu. Pored rezultata vlastitih istraživanja prikazani su i rezultati drugih autora.

Ključne riječi
mehaničko-biološka obrada (MBO), laboratorijska ispitivanja, geotehničke karakteristike, stišljivost, veliki edometar, otpad

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Szavits-Nossan, V., Petrović, I., Štuhec, D.: Laboratorijska ispitivanja mehaničko-biološki obrađenog otpada, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 1

ILI:

Szavits-Nossan, V., Petrović, I., Štuhec, D. (2011). Laboratorijska ispitivanja mehaničko-biološki obrađenog otpada, GRAĐEVINAR, 63 (1)
Autori:
Vlasta Szavits Nossan WEB
Vlasta Szavits-Nossan
(Profesorica u mirovini)
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

Igor Petrović
Sveučilište u Zagrebu,
Geotehnički fakultet u Varaždinu

Damir Štuhec
Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet